"Maybe it is worth investigating the unknown,
if only because the very feeling of not knowing is a painful one."
Krzysztof Kieślowski

Extended Essay

W ramach Extended Essay uczeń zgłębia i opisuje interesujące go zagadnienie związane z jednym z przedmiotów, które wybrał spośród sześciu grup lub takie, które ma charakter interdyscyplinarny, odnoszący się do kilku dziedzin.. Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą licencjacką a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową. Pisany jest on przed dwa semestry. Przez cały ten czas uczeń współpracuje ze swoim promotorem – nauczycielem danego przedmiotu. Praca musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski) – nie może być kompilacją opracowań naukowych lub popularnonaukowych. Długość pracy powinna liczyć około 4000 słów.

Uczniowie są wspierani przez cały proces prowadzenia badań i pisania EE poradami i wskazówkami od promotora (supervisor). Zobowiązani są oni także odbyć trzy obowiązkowe spotkania ze swoimi promotorami. Ostatnia sesja, podsumowująca, nazywana jest również viva voce.

Ocenianie

Wszystkie prace oceniane są zewnętrznie przez egzaminatorów wyznaczonych przez IB. Extended Essay oceniany jest w skali od 0 do 34 punktów. Wynik otrzymany przez ucznia odnosi się do oceny:

  • A - excellent (celujący)
  • B - good (dobry)
  • C - satisfactory (dostateczny)
  • D - mediocre (mierny)
  • E - elementary (elementarny, podstawowy)

Znaczenie Extended Essay

Celem Extended Essay jest przede wszystkim zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji pracy i systematyczności. Temat pracy powinien zainspirować ucznia do twórczych, samodzielnych poszukiwań i wyzwolić pasję badawczą.
 
Podczas pisania pracy uczeń:
  • Formułuje odpowiedni problem badawczy,
  • Angażuje się w samodzielnie zgłębienie problemu,
  • Rozwija zdolność tworzenia argumentów,
  • Rozwija zdolność przekazywania pomysłów,
  • Rozwija umiejętność analizy, syntezy i oceny wiedzy.
Close Menu