Egzamin wstępny

Kandydatów do klasy Pre­‑IB, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych.

Test obejmuje weryfikację predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego, połączonych z testem sprawdzającym umiejętność logicznego myślenia w oparciu o anglojęzyczne teksty oraz wiedzę na temat IB Diploma Programme. Sprawdzian kompetencji nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 70% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

Więcej informacji o terminach, postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowy zakres materiału egzaminu dostępne są tutaj.

Zakres materiału obowiązujący na części pisemnej

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych,
 • Zaimki względne,
 • Przedimki określone i nieokreślone,
 • Pytania pośrednie,
 • Zdania czasowe,
 • Unreal past,
 • Czasowniki: posiłkowe, modalne, frazalne,
 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’,
 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach i pytaniach,
 • Okresy warunkowe,
 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund,
 • Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do I”.

Test pisemny jest podobny w formie do egzaminu FCE i sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:

 • Transformacje leksykalno-gramatyczne,
 • Czytanie ze zrozumieniem,
 • Słowotwórstwo,
 • Wiedza ogólna na temat specyfiki IB Diploma Programme,
 • Wypowiedź pisemna.

Tematyka poleceń do wypowiedzi pisemnej obejmuje tematy:

 • Education,
 • Inventions and modern technology,
 • Tourism and traveling,
 • Mass media and communication,
 • Shopping and advertising,
 • Social issues,
 • Health and sport,
 • Arts and Culture,
 • Family,
 • Customs and traditions,
 • Environment,
 • Science,
 • General knowledge about IB Diploma Programme.
Close Menu