"You may never know what results come of your actions,
but if you do nothing, there will be no results."
Mahatma Gandhi

CAS

Wraz z TOK i Extended Essay, CAS jest tym, co decyduje o oryginalności matury międzynarodowej. Zadania jakie uczniowie mają do spełnienia, wykraczają poza to, czego zwyczajowo wymaga się od nich w szkole.

CAS to wszechstronny rozwój osobowości. Według założeń programu IB, CAS ma stworzyć przeciwwagę do nauki akademickiej, tak aby młody człowiek mógł doskonalić się również w pozaszkolnych umiejętnościach.

Największe znaczenie ma bezpośredni kontakt z innymi ludźmi i rozwój własnej osobowości. CAS stanowią trzy grupy, przedstawione po prawej stronie.

Sztuka i inne doświadczenia wymagające kreatywnego myślenia. Są to na przykład:

kółko teatralne, kółko filmowe, nauka gry na pianinie, nauka fotografii, nauka sztuki kulinarnej, pisanie bloga.

 

Wysiłek fizyczny przyczyniający się do zdrowego stylu życia i rozwoju umiejętności. Są to na przykład:

nauka nurkowania, zajęcia fitness, taniec, tenis, bycie trenerem w danej dziedzinie.

Wspieranie postaw prospołecznych i niesienie pomocy, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i na większą skalę. Istotne jest, aby to, co robimy, miało znaczenie dla innych. Są to na przykład: 

udział w kole wolontariatu, działalność w Amnesty International, udział w happeningach zwiększających świadomość społeczeństwa na temat danego problemu.

Cele

Celem CAS-u jest uwrażliwienie uczniów na problemy współczesnego świata i wyrobienie prospołecznej postawy, docenienie potencjału ludzkiego umysłu i ducha, a także równowagi w rozwoju fizycznym i duchowym młodego człowieka. Duży nacisk kładzie się na odpowiedzialność, samodzielność i kreatywność, oraz wysoki stopień samoświadomości.

Program IB zakłada, że uczeń podejmując różnorakie działania w ramach CAS:

  • Jest bardziej świadomy swoich mocnych i słabych stron,
  • Podejmuje nowe wyzwania i uczy się nowych rzeczy,
  • Planuje i inicjuje różne przedsięwzięcia,
  • Wykazuje zaangażowanie i wytrwałość,
  • Umie współpracować z innymi,
  • Angażuje się w sprawy istotne dla ogółu ludzkości,
  • Bierze pod uwagę etyczne aspekty swoich działań.

Działania podjęte przez uczniów w ramach CAS mają pokazywać, że te siedem punktów (Learning outcomes) zostało zrealizowane. Niektóre mogą pojawiać się wiele razy, w różnych projektach, ale do zaliczenia programu wymagane jest aby każdy pojawił się chociaż raz.

Dokumentacja i autorefleksja związana z działaniem

Uczniowie mają obowiązek dokumentować działania podjęte w ramach CAS-u, kładąc szczególny nacisk na własne refleksje i odczucia dotyczące danych doświadczeń i to, czego nauczyli się dzięki tym doświadczeniom.
 
Dokumentacja może przyjmować różnorakie formy, np. blog, pamiętnik, nagrania audio, prezentacje komputerowe itd.; długość powinna odzwierciedlać długość danego projektu.
 
W samoocenie i refleksji uczniowie mają wykazać, że zrealizowali Learning Outcomes, pisząc o tym co zaobserwowali, jak się czuli, czego ich to nauczyło, co pozwoliło odkryć w sobie, jaką wartość miał dany projekt dla nich i jaką miał lub mógłby mieć dla innych. Dokumentacja ta jest wyrywkowo sprawdzana przez regionalne biura IB.
 
Oprócz samooceny uczniowskiej, do zaliczenia programu niezbędna jest również ewaluacja dokonana przez szkołę, czyli opiekunów poszczególnych projektów i koordynatora CAS, z którymi to uczniowie regularnie konsultują się w czasie trwania programu IB.
Close Menu